TIETOSUOJA SELOSTE

REKISTERIN PITÄJÄ

FysiAnne / Anne Keskitalo
Kurtintie 22, 90850 MARTINNIEMI
puh.0405305673
e-mail: anne.keskitalo@netti.fi
www.fysianne.fi

REKISTERIN NIMI

FysiAnne / Anne Keskitalon pitämä asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

FysiAnne / Anne Keskitalon asiakas rekisteriin tallennetaan vain hoidon tutkimuksen, hoidon suunnittelun sekä sen toteutuksen kannalta tarpeellisia ja välttämättömiä tietoja.
Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.
Henkilötietolain (523 / 1999) mukainen informointi. Asiakastiedot tallennetaan asiakkaan kirjallisella suostumuksella FysiAnne/ Anne Keskitalon asiakasrekisteriin.
Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Sukunimi, etunimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö, alaikäisen huoltaja sekä fysioterapeuttiset hoitotiedot.
Lisäksi ajanvaraustiedot sekä hoitoa vastaavat laskutustiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

OYS, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kela ja asiakas itse.

TIETOJEN SÄÄNNÖMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen jolloin Kelalla on oikeus saada ja luovuttaa kuntoutujaa koskevia tietoja Kelan kuntoutuslain 59, 60 ja 63§:ssä tarkoitetuissa tilanteissa
tai asiakkaan kirjallisella luvalla kirjallisesti, postin välityksellä.
Tilitoimiston kanssa on tehty erillinen kirjallinen sopimus henkilötietojen käsittelystä jossa tilitoimisto käsitellee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.
Tietoja ei luovuteta sähköisesti eikä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa lain vaatiman ajan.

TARKASTUS OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa FysiAnne/ Anne Keskitalon ylläpitämästä asiakasrekisteristä, asiakasta koskevia kuntoutusprosessiin liittyviä asiakirjoja.
Samoin asiakkaalla on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissä oleva virheellinen tieto tai peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovutukseen tai rajata sitä.